Aectsaa pizrpoiote etse ssrica cpeomlt aireua daor ca prmia si ultima leitra snut ctsaonrvee iar denusatvrmoaa ar tuberi sa fiti in sarte sa o cititi.